Monday, March 12, 2007

A few words from Tun Hussein Onn

The late Tun Hussein Onn,and his thoughts on St.Aidan school,published in the 1972 yearbook.Click on the above image to read the article.

(THE FULL CONTEXT OF THE ARTICLE)


"Saya alu2kan penerbitan majalah Sekolah St. Aidan, Bahau. Negeri Sembilan ini, serta saya perchaya melalui majalah ini ramailah pelajar dapat menchurahkan bakat mereka untok di-muatkan didalam-nya
Kechergasan sekolah dalam bidang memajukan pelajaran murid2-nya dan kebaktian yang dapat di-usahakan-nya terhadap masharakat adalah di-antara kandongan majallah yang ,sa-umpama tetapi tidak-lah terlalu besar kalau saya mengharapkan supaya soal kemurnian hati dalam mendokong chita2 kebangunan bangsa hendak-lah mendapat perhatian yang pertama dan utama. Kerana rahsia kebangunan sa-suatu bangsa yang besar dalam Sejarah di-mulai daripada kemurnian jiwa ra'ayat-nya yang berani berkorban supaya bangsa-nya hidup dan yang berani hanchor supaya negara-nya luhur.
Akhir-nya ,saya mendo'akan agar Sekolah ini akan terus maju jaya dan pelajar2-nya belajar bersunggoh2 hingga terchapai segala, chita2."

Kuala Lumpur,
9hb Nobember, 1972.
( HUSSEIN ONN)No comments: